DISCLAIMER

Doel van de website

De website www.bovickery.be is een auteurswebsite.

Deze website wil een gewone toegang geven aan de gebruiker. Alle informatie op deze website is van algemene aard. 

De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden.

Gebruik van de website

Bo Vickery spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. 

Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. 

Stuur uw reactie per e-mail naar: bovickery@proton.me

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Bo Vickery via deze website, acht Bo Vickery zich niet aansprakelijk.

Het gebruik van de website en al haar componenten (inclusief fora) is onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Bo Vickery stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Bo Vickery zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Bo Vickery accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Onze medewerkers stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van onze website te garanderen en deze voortdurend te verbeteren. Dit geldt ook voor mensen die speciale software gebruiken vanwege een handicap.

Deze website is daarom gebouwd volgens de WCAG 2.1 niveau AA-richtlijnen. Deze richtlijnen zijn internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Verspreiden van gegevens van deze website

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten op inhoud op deze website berusten bij Bo Vickery of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Bo Vickery een gebruikerslicentie heeft verkregen.

Het is verboden om via crawlers of bots informatie van deze website te verspreiden op een eigen website of databank die aan het publiek of klanten wordt aangeboden, tenzij voorafgaandelijke verkregen schriftelijke toestemming.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Bo Vickery, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Ontdek Bo's Universe

Je kan je inschrijven op een nieuwsbrief waarin je kennis maakt met mijn universum en naargelang je keuze kan bijleren over geschiedenis, oude beschavingen, mythologie, symboliek, numerologie en veel meer.

>