Algemene voorwaarden workshop, lezing en/of training

 

Artikel 1 Definities

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lezingen, workshops en/of trainingen van Bo Vickery. In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en offertes waarbij Bo Vickery lezingen, workshops, trainingen en bijhorende producten aan een klant levert, ook indien deze producten en diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Dit geldt voor alle deelnemers aan een lezing, workshop en/of training. 

Een overeenkomst komt tot stand door het voldoen van de factuur, ofwel geheel ofwel gedeeltelijk door het betalen van een voorschot. 

2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Bo Vickery, waarbij, derden betrokken worden.

2.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van klant zijn niet geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt ook uitdrukkelijk door Bo Vickery van de hand gewezen.

2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Bo Vickery en de klant zullen indien dit het geval is overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling(en) in acht genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5. Indien Bo Vickery niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Bo Vickery in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6. Bo Vickery is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met klant besproken.

Artikel 3: Inschrijvingen

3.1. Alle lezingen, workshops en/of trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Bo Vickery heeft het recht om een lezing, workshop of training af te schaffen of te wijzigen van datum bij onvoldoende inschrijvingen. 

3.2. Bo Vickery heeft het recht om indien nodig de locatie en datum van de lezing, workshop of training te veranderen. 

3.3. Het inschrijven gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen volgens volgorde van binnenkomst. Een inschrijving zal per mail worden bevestigd op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres na ontvangst van de betaling.

3.4. Bo Vickery heeft het recht om een inschrijving door een deelnemer zonder opgave van reden te weigeren. Als een inschrijving door Bo Vickery wordt geweigerd, vervalt de betalingsverplichting van de deelnemer. Indien reeds een bedrag werd betaald, zal dit binnen de 30 dagen worden terugbetaald op het bankrekeningnummer waarmee de inschrijving werd betaald.  

3.3. Indien het gaat om een onderneming of vereniging is die een workshop, training of lezing geeft, dan is de inschrijving slechts definitief nadat de aanvraag voor een lezing door Bo Vickery is bevestigd door het bezorgen van een voorschotfactuur. Na betaling van het voorschot is de lezing, workshop of training definitief geboekt. De inschrijvingen gelden in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

3.4. Per lezing, workshop en training zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zodra een lezing, workshop of training vol zit, wordt de inschrijving afgesloten en is het niet meer mogelijk om een plaats te boeken of deel te nemen. Een individuele deelnemer kan per mail vragen om op de reservelijst geplaatst te worden. In het onderwerp van zijn mail naar bovickery@proton.me vermeldt de deelnemer ‘Reservelijst [naam lezing, workshop of training] en zijn volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer. Als er een plaats zou vrijkomen, wordt er contact genomen en een nieuw aanbod zal automatisch worden doorgemaild naar de mensen die op de reservelijst staan. 

3.5. Bij te veel aanvragen van verenigingen of ondernemingen, wordt er een wachtlijst aangelegd. Zodra er een datum beschikbaar is, zal er contact opgenomen worden. 

3.6. Door de inschrijving verklaart een deelnemer, vereniging of bedrijf zich akkoord met deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van Bo Vickery en verklaart ervan te hebben kennisgenomen.

3.7. Gegevens van een lezing, workshop of training die met partners georganiseerd wordt, kunnen beschikbaar worden gesteld aan deze partners die bij de organisatie betrokken zijn. Het privacybeleid van Bo Vickery is van toepassing. 

 

4. Annulering en herroepingsrecht door de deelnemer 

4.1. Het annuleren door een deelnemer moet per mail gebeure

4.2. Bij het afmelden voor een workshop, training of lezing kan er 25 euro administratieve kosten worden ingehouden.

4.3. Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang, krijg je het volledige bedrag terug, min de administratiekosten. 

Bij annulering tussen de 30 en 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het inschrijvingsgeld in rekening gebracht.

Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de startdatum  wordt het volledige inschrijvingsgeld in rekening gebracht. 

Bij het afwezig zijn, wordt geen geld teruggestort

Bij het organiseren van een ‘live’ workshop, lezing of training kan een afwezige zich laten vervangen door iemand anders. Uw inschrijving is overdraagbaar, mits we vooraf per mail hiervan worden verwittigd.

Het herroepingsrecht bij verkoop op afstand

4.4. Dit is enkel toepasselijk indien de klant een consument is en geen handelaar of ondernemer is. Bij een verkoop op afstand of een overeenkomst gesloten tussen een consument en een handelaar, waarbij uitsluitend gemaakt werd van communicatie op afstand (telefoon, fax, internet, mail, …), beiden niet fysiek tegelijkertijd aanwezig zijn om een overeenkomst te sluiten, zijn deze herroepingsregels van toepassing, tenzij de wettelijke uitzonderingen.

4.4.1. De klant beschikt over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De klant hoeft geen reden hiervoor op te geven, maar Bo Vickery kan wel de vraag stellen wat de reden is. De klant is niet verplicht hierop te antwoorden.

4.4.2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de onderstaande overeenkomsten:

– dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

– de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

– de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- of video-opnamen of van computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 •  de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling;
 • overeenkomsten voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
 • toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daardoor verliest.

4.4.3 Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend via dit herroepingsformulier waarop ook staat waar je het herroepingsformulier kan indienen of opsturen: https://docs.google.com/document/d/1gw9kv9-g4VlKv2UcYKE5BEJaRHD1tnnllnTUPX9dTCo/edit?usp=sharing

U kan er ook altijd voor kiezen het herroepingsformulier van de FOD Economie te gebruiken: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

4.4.4 Terugbetaling van de kosten.

De aankoopprijs en bezorgkosten, krijgt de klant volledig terugbetaald als het gaat om een standaardlevering. Bij een andere levering (bijv. expresslevering of verzekerde levering) moet Bo Vickery deze kosten niet terugbetalen. De retourkosten zijn niet ten laste van Bo Vickery, maar zijn ten laste van de klant. 

Bij diensten die geleverd werden en gebruikt tijdens de bedenktermijn, mag Bo Vickery kosten aanrekenen voor de geleverde prestaties. De klant dient aan Bo Vickery een evenredig bedrag betalen voor dat wat al is geleverd op het moment dat de klant Bo Vickery ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. Het bedrag wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Alle kosten worden terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt om het product en/of de diensten te kopen, tenzij de klant vraagt om op een andere manier terugbetaald te worden. 

4.4.5 De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

4.4.6 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de folder van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/herroepingsrecht.pdf

Het uitschrijven bij events

4.4.7 Bij de organisatie van events kan uitschrijving enkel per e-mail. De uitschrijving is maar voltooid als de deelnemer een bevestiging van Bo Vickery heeft ontvangen op het emailadres dat hij bij de inschrijving heeft opgegeven.  Uitschrijving kan via bovickery@proton.me 

4.4.8 Tot 30 dagen voor het event kan een deelnemer zich kosteloos uitschrijven en zal het inschrijvingsgeld worden terugbetaald. Bij uitschrijving tussen de 30 en 7 dagen zal een onkost van 75 euro in rekening worden gebracht. Bij uitschrijving binnen de 7 dagen voor de startdatum wordt het volledig betaalde bedrag in rekening gebracht en zal de deelnemer niets terug ontvangen. 

4.4.9 Het is mogelijk om een ticket over te dragen aan iemand anders, maar hiervoor moet vooraf een mail worden gestuurd naar bovickery@proton.me met de naam en contactgegevens van diegene die het ticket krijgt. Dit moet minstens 24 uur vooraf gebeuren. 

 

5. Annulering of verplaatsing

5.1. Bo Vickery is gerechtigd om bij onvoldoende deelnemers de aangeboden lezing, workshop of training te annuleren. Als de lezing, workshop of training niet zou doorgaan of zou wijzigen van datum, worden de deelnemers vooraf per mail verwittigd.

5.2. Bo Vickery is gerechtigd om tot een week voor datum de locatie te wijzigen of de datum van de lezing, workshop of training te veranderen. De deelnemers worden hiervan in kennnis gesteld en kunnen ervoor kiezen om te annuleren zonder verlies van inschrijvingsgeld of te verplaatsen. 

5.3. Bo Vickery is gerechtigd om bij ziekte, wegens mantelzorg of overmacht de datum te verplaatsen of te annuleren. Het deelnemersgeld zal dan worden teruggestort, tenzij een deelnemer kiest voor verplaatsing. De deelnemers worden per mail of bij hoogdringendheid telefonisch verwittigd. De organisator gaat ermee akkoord dat er geen andere gemaakte kosten zullen worden terugbetaald (heeft bij voorkeur een annulatieverzekering afgesloten). In ieder geval blijft eventuele aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Bo Vickery zou ontvangen.

6. Betalingen

6.1. De deelnemers dient onmiddellijk bij inschrijving te betalen. De betaling gebeurt uiterlijk de dag voor de eerste aanvangsdag van de lezing, training of workshop. 

6.2. Indien het gaat om een betaling in abonnementsvorm met maandelijkse bijdragen, dan zal de overeenkomst opgeschort worden zodra een maandelijkse bijdrage niet stip wordt nagekomen. Bo Vickery hoeft hiervoor geen aparte kennisgeving meer te doen. 

6.3. Indien er een kortingscode wordt gebruikt, dan moet deze gebruikt worden tijdens het betalen van de cursus. Na de betaling kan je geen kortingscode meer gebruiken. Daarnaast is het niet mogelijk om een compensatie te verkrijgen omdat de kortingscode niet werd gebruikt. 

6.4. Bij lezingen, workshops of trainingen bij verenigingen en bedrijven zijn volgende bepalingen van toepassing, deze kunnen ook van toepassing zijn bij deelnemers indien de situatie zich zou voordoen::

 • Betaling dient op onze bankrekening op de facturen vermeld binnen de 10 dagen na factuurdatum en dit zonder korting. Bo Vickery kan een korting aanbieden. Betalen van diensten die onmiddellijk op het internet worden aangekocht, gebeuren onmiddellijk.De klant is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover ons ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 • Er kan een voorschotfactuur opgemaakt worden in functie van de gevorderde werkzaamheden die reeds uitgevoerd werden dan wel in functie van de aard van de opdracht die ons toebedeeld wordt. 
 • In geval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vanaf de factuurdatum een conventionele verwijlintrest opbrengen van 8% per jaar, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Indien de klant in gebreke blijft te betalen, is Bo Vickeryniet verplicht tot verdere levering en kan Bo Vickerytot ontbinding van de overeenkomst besluiten en een schadevergoeding vorderen. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
 •  Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag verbindt de klant zich er uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele invorderingskosten als schadevergoeding aan de verkoper een bedrag te betalen gelijk aan 15% van de factuurbedragen, met een minimum van € 100,00.
 • De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.
 • De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn. Bo Vickery behoudt zich in dit geval het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de klant bij aangetekende brief, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • De eventuele gemaakte gerechtelijke en kosten voor verplichte uitvoering zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde verwijlskosten eveneens rente verschuldigd.

 

7. Abonnementen

7.1. Door registratie voor een abonnement ontstaat er een overeenkomst tussen Bo Vickery en de abonnee. Deze overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst zijn dan ook persoonlijk. Door zijn registratie verklaart de abonnee zich akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart er een exemplaar van te hebben ontvangen.

7.2. Abonnees onder de leeftijd van 18 jaar zijn verplicht de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor de registratie. Indien dit niet het geval zou zijn, kan Bo Vickery ervoor kiezen om de account op te heffen, tenzij de deelnemer kan aantonen dat hij toch de nodige toestemming heeft gekregen.

7.3. Bo Vickery is niet aansprakelijk voor verloren gegane registratie, verkeerde opgegeven gegevens bij de registratie of voor storing van het netwerk, de hardware of software die zorgt voor een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de abonnee of verlies van deze gegevens. 

7.4. Bo Vickery is gerechtigd om abonnees de toegang tot de website of delen van de website te ontzeggen of het abonnement op te zeggen indien de abonnee niet voldoet aan deze algemene voorwaarden, wanneer een recht van een derde of van Bo Vickery wordt geschonden of enige onrechtmatige gebeurtenissen of omstandigheden zich voordoen door toedoen van de abonnee.

7.5. Een abonnee is verplicht de aan hem verstrekte login gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk te houden. Deze gegevens kan de abonnee niet overdragen.

7.6. Bo Vickery houdt zich het recht voor om een abonnee de toegang tot de cursusomgeving, website, forum of andere diensten te ontzeggen of zijn account op te heffen indien blijkt dat de abonnee onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of probeert te plegen. 

7.7. Als een abonnee vermoedt dat zijn gebruikersnaam en/of paswoord bij iemand anders bekend is, moet Bo Vickery zo spoedig mogelijk verwittigd worden via bovickery@proton.me. Een abonnee is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor ongeautomatiseerd gebruik van zijn gebruikersnaam, wachtwoord of account.

7.8. Als een abonnee een abonnement afsluit, dan wordt dit aangegaan voor de opgegeven periode en wordt het abonnement erna, behalve bij tijdige opzegging, automatisch verlengd, tenzij anders vermeld in de aanbieding.
7.9. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementsperiode worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk één maand voor het verlopen van de eerste abonnementstermijn Bo Vickery moet verwittigen van de opzegging. Dit kan alleen via e-mail bovickery@proton.me Informatie over de looptijd van het abonnement kan altijd worden verkregen op hetzelfde e-mailadres. 

7.10. Bij automatische verlenging na de eerste termijn wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Dit abonnement van onbepaalde tijd kan altijd worden opgezegd mits inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging gebeurt enkel via mail op bovickery@proton.me .

7.11. Als een abonnement wordt opgezegd, om welke reden of op welke grond ook, zijn alle vorderingen van Bo Vickery op de abonnee onmiddellijk opeisbaar en zal de abonnee alle openstaande vorderingen betalen aan Bo Vickery. Als dit niet gebeurt, zal de abonnee aansprakelijk gesteld worden.
7.12 Bij overlijden van een abonnee, eindigt het abonnement op het tijdstip dat het overlijden van Bo Vickery wordt meegedeeld. In dat geval kan een terugbetaling van een deel van het abonnementsbedrag worden terugbetaald voor de niet verstreken abonnementsperiode, mits het om een bedrag gaat dat hoger is dan 20 euro.

 

8. Account en accountgegevens

8.1. Een account kan vereist zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten van Bo Vickery.

8.2. Als dat het geval is, moeten gebruikers onder de leeftijd van 18 jaar verplicht toestemming krijgen van hun wettelijke vertegenwoordiger voor de registratie van een account. Als blijkt dat deze toestemming niet is gegeven, dan kan Bo Vickery ervoor kiezen om het account op te heffen, tenzij de deelnemer alsnog kan bewijzen dat de toestemming effectief is verkregen.
8.3. Bo Vickery is niet aansprakelijk voor de door deelnemers verkeerd opgegeven gegevens, voor verloren gegane registraties en/of voor storing in het netwerk, de hard- of software die zorgt voor een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door gebruiker of verlies van dergelijke gegevens.
8.4. Een account is persoonlijk. De toegang tot het account mag niet gedeeld worden met derden.
8.5. Een gebruiker is verplicht om met de hem verstrekte login-gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, vertrouwelijk om te gaan. Deze gegevens zijn niet overdraagbaar.
8.6. Bo Vickery heeft het recht om een gebruiker de toegang te ontzeggen tot de diensten en zijn account op te heffen, als blijkt dat de deelnmer zich niet houdt aan de algemene voorwaarden of als blijkt dat de deelnemers onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
8.7. Als een deelnemer vermoedt dat zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord bij iemand anders bekend zijn, is hij verplicht om hier direct melding van te maken via bovickery@proton.me .
8.8. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik van zijn gebruikersnaam, wachtwoord of account.
8.9. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn gegevens in zijn of haar account. Bo Vickery is niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van gegevens die niet accuraat zijn gehouden door de deelnemer.
8.10. Opheffing van account heeft geen gevolgen voor de duur van andere toepasselijke overeenkomsten omdat de overeenkomsten apart moeten beëindigd worden. 

9. Klachten

9.1. Heb je een klacht over een workshop, lezing of training? Dan kan je contact nemen via de contactpagina en we zullen onze best doen om je van dienst te zijn en het probleem op te lossen. 

9.2. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer, vereniging of onderneming niet van zijn betalingsverplichting. 

10. Aansprakelijkheid

10.1. Taal-, spel- of vergelijkbare fouten kunnen Bo Vickery niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Bo Vickery in het leven roepen. 

10.2. De informatie op de website en binnen de andere diensten van Bo Vickery is op zorgvuldige wijze en naar best vermogen samengesteld. Bo Vickery is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van eventuele foutieve informatie op de website of binnen geleverde diensten, tenzij er sprake is van zware fout of grove nalatigheid. 

10.3. Bo Vickery is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of winst of gevolgschade, van welke aard ook, als gevolg van het gebruik van de diensten of op de website beschikbaar gestelde informatie. Bo Vickery is niet aansprakelijk voor schade van enigerlei aard op basis van informatie of links naar websites van derden die op haar website of tijdens het gebruik van diensten of andere technisch faciliteiten worden vermeld of gebruikt. 

10.4. Voor zover de aansprakelijkheid van Bo Vickery niet kan uitgesloten worden, is deze beperkt tot 50 euro per geval en met een maximum van 150 euro per jaar. Als het factuurbedrag lager is, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid tot het factuurbedrag per jaar. 

10.5. De uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid geldt niet voorzover de schade is veroorzaakt door bewuste roekeloosheid of opzet door Bo Vickery en/of haar werknemers.

10.6. Bo Vickery aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid tengevolge van deelname of gebeurtenissen tijdens de lezing, workshop of training. Bo Vickery is niet aansprakelijk voor beschadigde of vervuilde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. 

10.7. De vereniging of onderneming is zelf aansprakelijk voor schade aan de locatie die werd gehuurd of voor schade wegens annulatie.

10.8. Elke aansprakelijkheid kan maar ontstaan nadat Bo Vickery in gebreke is gesteld om de schadeveroorzakende gebeurtenis weg te nemen dan wel te beperken en voor zover de ingebrekestelling binnen een termijn van minimaal 30 dagen is gesteld, tenzij andere wettelijke vereisten of andere bepaling in de algemene voorwaarden van Bo Vickery. 

 

11. Geheimhouding - auteursrecht

11.1. Al het materiaal (een niet limitatieve opsomming: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, infographics, video, audio, databestanden, afbeeldingen, enz….) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het gebruik ervan kan enkel mits toestemming van Frankwatching. Het maken van beeldopnamen van (een gedeelte van) de lezing, workshop of training is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd om opleidings- of lezingsmateriaal door te geven aan derden. 

11.2. Indien de deelnemer de intellectuele eigendomsrechten van Bo Vickery schendt, dan is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade die Bo Vickery daardoor lijdt. Bo Vickery behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen. 

11.3. Deelnemers hebben een plicht van geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers, derden of andere tijdens de lezingen, workshops of trainingen ontvangen of waarvan zij kennis nemen. Deelnemers worden geacht het vertrouwelijk karakter te begrijpen en te respecteren. 

 

12. Lezingen, workshops of trainingen op verplaatsing of op aanvraag

12.1. Dit gaat om activiteiten die buiten de vestigingsplaats van Bo Vickery plaatsvinden en die al dan niet op maat voor een vereniging of onderneming worden gemaakt.

12.2. De werkzaamheden voor dergelijke lezing, workshop of aanvraag zijn:

 • research, voorbereiding, ontwikkelen van materiaal, opstellen van lezing, workshop of training en ontwikkeling van educatief materiaal
 • het uitvoeren van de lezing, workshop of training (max. 2 u per dagdeel)
 • besprekingen vooraf, evaluatie en/of voortgangsgesprekken.

Deze werkzaamheden worden in rekening gebracht volgens het tarief dat in de offerte is opgegeven. Het eerste kennismakingsgesprek is gratis.

12.3. Meerwerk zijn de werkzaamheden die niet in de oorspronkelijke offerte zijn opgenomen maar die noodzakelijk zijn geworden voor een goede uitvoering van de lezing, workshop of training. Dit zijn doorgaans onvoorziene werkzaamheden. Bo Vickery behoudt zich het recht voor om extra werkzaamheden uit te voeren en in rekening te brengen. Het in rekening gebrachte meerwerk zal nooit meer dan 10% afwijken vn de offerte zonder overleg met de opdrachtgever.

12.4. Bij situaties van overmacht waardoor een opleiding niet kan worden uitgevoerd zal Bo Vickery de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en alternatieve data voorstellen waarop de lezing, workshop of training alsnog kan worden gegeven. Ingeval van overmacht heeft de opdrachtgever recht op een vergoeding. Bo Vickery zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit situaties van overmacht.

12.5. De opdrachtgever zorgt voor een geschikte trainingsruimte en hulpmiddelen met minimum een flipover of whiteboard, wifi of internetverbinding en een beamer. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever zorgt ook voor drank, snacks en lunch gedurende de lezing, workshop en training.

12.6. De reiskosten bedragen 0,25 euro per km en zijn ten laste van de opdrachtgever. Als de reistijd langer dan een halfuur is zal er 50 euro aangerekend worden per extra halfuur reistijd. 

12.7. Verblijfskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. Bo Vickery brengt voor een overnachting, incl. maaltijden 300 euro  in rekening.

12.8. Annulering van een lezing, workshop of training in opdracht van een vereniging of onderneming moet schriftelijk gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum van de e-mail.

 

13. Overige bepalingen

13.1 Bo Vickery heeft het recht om ten alle tijde lezingen, workshops en trainingen inhoudelijk te veranderen of de prijs te wijzigen. 

13.2. Vervoerskosten zijn voor rekening van de deelnemers, van de onderneming of vereniging.

13.3 Als een deelnemer aan een lezing, workshop of training hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, training of lezing, dan heeft Bo Vickery het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de lezing, training of workshop en te weigeren voor volgende lezingen, workshops en trainingen. De deelnemer zal zijn inschrijvingsgeld niet terugkrijgen. 

13.4. Bij een online lezing, training of workshop ontvangt de deelnemer na betaling één dag voordien de link waarmee kan worden deelgenomen aan de lezing, workshop of training. Deze link kan enkel door de deelnemer gebruikt worden en is niet overdraagbaar. Deze link kan niet worden doorgestuurd zonder toestemming van Bo Vickery.  Als de deelnemer verhinderd is en voor een vervanger heeft gezorgd, dan dient de deelnemer contact te nemen om dit te melden. Bo Vickery kan dan ofwel toestemming geven ofwel weigeren dat de deelnemer zich laat vervangen. De deelnemer moet de naam, e-mailadres doorgeven van zijn vervanger. Als de link zonder medeweten is doorgestuurd, dan zullen er extra kosten worden aangerekend omdat dit zal beschouwd worden als een nieuwe deelnemer. 

>